Op al onze diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Vitaal Oud Worden, ingeschreven in de kamer van koophandel onder de naam ‘Vitaal Oud Worden BV’ met het nummer 81446527, handelend onder de naam Vitaal Oud Worden (hierna ‘Vitaal Oud Worden’) en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Vitaal Oud Worden.


1.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Vitaal Oud Worden via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde trainingen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie, recepten en welzijn. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om het lidmaatschap binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Vitaal Oud Worden afneemt. f) Lidmaatschap: de overeenkomst tussen de Klant en Vitaal Oud Worden met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. g) Platform: het interactieve videoplatform van Vitaal Oud Worden dat onder andere toegankelijk is via www.vitaaloudworden.com en/of de app van Vitaal Oud Worden waarop Vitaal Oud Worden haar Diensten aanbiedt.


2. AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Vitaal Oud Worden zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Vitaal Oud Worden af te nemen. Vitaal Oud Worden is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Vitaal Oud Worden worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Vitaal Oud Worden niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Vitaal Oud Worden heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.


3.

OVEREENKOMST, DIENSTEN

Het lidmaatschap komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Vitaal Oud Worden de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke lidmaatschap tussen de Klant en Vitaal Oud Worden tot stand. Vitaal Oud Worden is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering en de levering van Diensten.


4.HERROEPINGSRECHT

Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij het lidmaatschap zonder opgave van redenen kan herroepen. Vitaal Oud Worden mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. De in artikel 4 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop het lidmaatschap wordt afgesloten. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Vitaal Oud Worden een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het lidmaatschap dat door Vitaal Oud Worden is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Vitaal Oud Worden moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Tevens is de klant verplicht het welkomstgeschenk retour te sturen. Pas na ontvangst hiervan zullen de incasso voor het lidmaatschap worden gecrediteerd worden. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan Vitaal Oud Worden of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.


5.

LIDMAATSCHAP EN BETALING

Het lidmaatschap wordt voor de periode van 1 jaar aangegaan en stilzwijgend verlengd. Betaling vindt plaats door automatische incasso waarbij een keuze gemaakt kan worden uit maandelijkse, kwartaal of jaarlijkse incasso. Bij het gebruik van de betalingslink die door Vitaal Oud Worden voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Vitaal Oud Worden toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Automatische incasso vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke incasso, afhankelijk van de gekozen betalingsperiode, vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Vitaal Oud Worden gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen. Facturen en betalingsherinneringen worden door Vitaal Oud Worden uitsluitend elektronisch aangeboden. Het door Vitaal Oud Worden te incasseren periodieke bedrag blijft tijdens de looptijd van het lidmaatschap gelijk aan het bedrag zoals bepaald bij het afsluiten van het lidmaatschap. Vitaal Oud Worden behoudt zich het recht voor om voor nieuwe- of verlengde lidmaatschappen haar prijzen te indexeren.


6.

ACCOUNT EN VEILIGHEID

De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens. De Klant dient Vitaal Oud Worden direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klant account.


7.

GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en nietcommerciële doeleinden te gebruiken.


8.

BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

Vitaal Oud Worden streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Vitaal Oud Worden, dan verzoekt Vitaal Oud Worden de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Vitaal Oud Worden. Vitaal Oud Worden zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Vitaal Oud Worden toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Vitaal Oud Worden de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren. Ten behoeve van onderhoud kan Vitaal Oud Worden delen van het Platform buiten gebruik stellen. Vitaal Oud Worden zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Vitaal Oud Worden de Klant een passende oplossing aanbieden. Het aangeboden trainingsprogramma bestaat uit 13 modules die gedurende het eerste jaar lidmaatschap elke 4 weken vernieuwd worden, waarbij de eerder aangeboden programma’s beschikbaar blijven.


9.

DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

Via het Platform worden mogelijk artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de Klant naar de webshop gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Vitaal Oud Worden adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.


10.

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

Vitaal Oud Worden is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Vitaal Oud Worden de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.


11.

OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR VITAAL OUD WORDEN

Vitaal Oud Worden is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant: a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden; b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld; c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend; d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten; e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of f) failliet is verklaard. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Vitaal Oud Worden besluiten op verzoek van de Klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Vitaal Oud Worden – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.


12.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR KLANT

Het lidmaatschap kan na één jaar door de Klant worden beëindigd. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Indien de Klant het lidmaatschap niet tijdig opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Het lidmaatschap kan naar keuze van de Klant worden opgezegd per e-mail (info@vitaaloudworden.com).

13.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De klant is verantwoordelijk om ten alle tijden eerst zijn of haar huisarts/medisch specialist te raadplegen voordat er deelgenomen wordt aan één van de trainingen van Vitaal Oud Worden. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Vitaal Oud Worden aanvaardt en opvolgt. De Klant is aansprakelijk voor schade van Vitaal Oud Worden die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Vitaal Oud Worden die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.


14.

AANSPRAKELIJKHEID VITAAL OUD WORDEN

Vitaal Oud Worden is niet verantwoordelijk voor blessures/letsel/trauma/overlijden dat optreedt voor, tijdens of na deelname aan de training.Vitaal Oud Worden doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

Vitaal Oud Worden is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Vitaal Oud Worden niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Vitaal Oud Worden te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Vitaal Oud Worden voor het betreffende geval uitkeert. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden en gebruik van de training set. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Vitaal Oud Worden, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Vitaal Oud Worden vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.


15.

OVERMACHT

Vitaal Oud Worden is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.


16.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Vitaal Oud Worden, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaal Oud Worden. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.


17.

OVERDRACHT VAN RECHTEN

De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit het lidmaatschap te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Vitaal Oud Worden. Vitaal Oud Worden is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.


18.

ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.


19.

PRIVACY

Vitaal Oud Worden verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring van Vitaal Oud Worden van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.


20.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de Klant en Vitaal Oud Worden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Vitaal Oud Worden of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.


INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2020.


CONTACTGEGEVENS

Vitaal Oud Worden

Adres vestiging: Parmentierstraat 2, 4143HA Leerdam

Bereikbaar via info@vitaaloudworden.com