Disclaimer

Vitaaloudworden.com is onderdeel van Praktijk Luksen, gevestigd aan de Parmentierstraat 2, 4143HA te Leerdam. 

CONTACTGEGEVENS:

Vitaal Oud Worden, Parmentierstraat 2, 4143HA te Leerdam. Emailadres: info@vitaaloudworden.com.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn..]

DISCLAIMER

Deze disclaimer wordt gehanteerd door Vitaal Oud Worden en ziet op het gebruik van het videoplatform van Vitaal Oud Worden dat onder andere toegankelijk is via www.vitaaloudworden.com (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Vitaal Oud Worden verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.


AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Vitaal Oud Worden niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. Vitaal Oud Worden is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform, het gebruik van eventuele fitness-attributen, de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.

Vitaal Oud Worden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; Vitaal Oud Worden heeft geen controle over die pagina’s.


GEBRUIK PLATFORM

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.


BESCHIKBAARHEID PLATFORM

Vitaal Oud Worden garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Vitaal Oud Worden is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Vitaal Oud Worden, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaal Oud Worden, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.


WIJZIGINGEN

Vitaal Oud Worden behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.


ONGELDIGHEID

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.


TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


CITEERTITEL

Deze disclaimer kan worden aangehaald als “Disclaimer Vitaal Oud Worden 2019”, “Disclaimer Vitaal Oud Worden 2020”.


PERSOONLIJKE RESULTATEN

De resultaten met betrekking tot gewichtsverlies, fitheid en spieropbouw kunnen variëren en verschillen van persoon tot persoon. Geen garanties kunnen hierop gegeven worden.